Bohojavlenije

Bohojavlenije

Dnes je tvorstvo plné svetla. * Dnes jasá celý vesmír. * Nebo i zem sa radujú. * Anjeli s ľuďmi sa zjednocujú, * lebo kam ide Kráľ, tam i vojsko prichádza…“Takto spievame na Veľkom povečerí jedného z najväčších sviatkov kresťanského východu – Svätého Bohozjavenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. V súčasnosti tento sviatok nasleduje bezprostredne po sviatku Kristovho narodenia, no nebolo tomu vždy tak, keďže v minulosti sa Ježišovo narodenie a krst slávilo spolu ako jeden sviatok.

Týmto sviatkom si pripomíname začiatok Ježišovho verejného účinkovania, čiže jeho zjavenie, keďže dovtedy o ňom ešte nikto nevedel a všetci ho považovali iba za tesárovho syna. Ježiš týmto gestom, že prijal krst aj keď žiadny nepotreboval, nám dáva najavo, že on je tým baránkom ktorý nás prišiel zmieriť s Bohom. Bol bez hriechu a ako Boh nemohol trpieť, no z veľkej lásky k nám aby nás oslobodil z najväčšej ťarchy ľudstva – hriechu sa podujal na to ako náš Spasiteľ.

Ježišovo zjavenie a pokrstenie sa odohralo presne na tom istom mieste, kde kedysi Izraeliti pod vedením Jozueho nesúc bohostánok prešli Jordánom do zasľúbenej zeme. Vtedy sa pre putujúci hebrejský ľud začala úplne nová éra života ich národa. Bolo to predobrazom toho, ako sa nám potom Ježiš zjavil ako Boží Syn, vtedy sa rovnako aj pre nás začala nová éra-éra hlásania blahej zvesti o možnosti našej záchrany. Rovnako nám Ježiš ukázal aj spôsob ako sa zbaviť hriechu našich prarodičov – krstom. Už dlhé stáročia je zvykom v tento deň v chrámoch či na potokoch posväcovať vodu z ktorej si potom veriaci ľud naberá do nádob a odnáša do svojich domovov a uchováva si ju po celý rok. Zaujímavosťou je, že táto voda sa nikdy nepokazí a aj po roku chutí a zdá sa akoby bola čerstvo načerpaná. So svätením jordánskej vody je nepochybne spojená aj návšteva kňaza v príbytkoch veriacich a ich posvätenie jordánskou vodou.

V prvých storočiach sa v tento sviatok katechumenom udeľovala sviatosť krstu, podľa vzoru Ježišovho krstu. Preto sa tento sviatok nazýva aj „Prosviščenijem“, čiže Osvietením, lebo novopokrstení získavali milosť posväcujúcu a stávali sa presvetlenými Božou milosťou.

Nech je tento sviatok pre nás dôvodom a povzbudením k radosti z toho, že sám Boh vo svojej veľkej láske sa nám zjavil, aby nám mohol odovzdať posolstvo záchrany a aby nielen v tento deň, ale počas celého roka sme boli plní svetlaa abyjasal celý vesmírrovnako ako to budeme aj v tento radostný deň spievať v chráme.

Post by Lukas Revilak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *